Σκυθισμός (θρησκεία)

Από Metapedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο σκυθισμός αναφέρεται ως μία από τις προχριστιανικές αιρέσεις. Συγκεκριμένα ο Κύπριος «αιρεσιολόγος» Επιφάνιος ο Σαλαμίνιος τον θεωρεί ως μία «...τῶν αἱρέσεων πασῶν μητέρες» και γράφει:

«Καὶ ἐξότε ὁ νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη, αἱ μετ' αὐτὸν σχισθεῖσαι αἱρέσεις πρὸ τῆς Χριστοῦ ἐνσάρκου παρουσίας ἕνδεκα καὶ μετὰ τὴν ἔνσαρκον παρουσίαν ἄλλαι ἑξήκοντα. χωρὶς τῶν πρὸ τοῦ νόμου καὶ πασῶν τούτων πέντε καὶ τῶν ἄλλων τεσσάρων Ἑλληνικῶν αἱρέσεων, αἵτινές εἰσι πρὸ νόμου ἐννέα· ὁμοῦ δὲ ἅπασαι σὺν ταῖς ἑαυτῶν μητράσι τὸν ἀριθμὸν ὀγδοήκοντα. ὧν εἰσι μητέρες μὲν πέντε οὕτως· Βαρβαρισμὸς Σκυθισμὸς Ἑλληνισμὸς Ἰουδαϊσμὸς Σαμαρειτισμός. ἐκ τούτων, ἐξ Ἑλληνισμοῦ μὲν αἱρέσεις τέσσαρες· Πυθαγορείων Πλατωνικῶν Στωϊκῶν Ἐπικουρείων. ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου πρὸ τῆς Χριστοῦ παρουσίας τῆς ἐνσάρκου ἕνδεκα· ἐκ μὲν Ἰουδαίων ἑπτά· Γραμματέων Φαρισαίων Σαδδουκαίων Ὀσσαίων Νασαραίων Ἡμεροβαπτιστῶν Ἡρῳδιανῶν· ... Διμοιρῖται, οἱ μὴ τελείαν Χριστοῦ τὴν ἐνανθρώπησιν ὁμολογοῦντες, οἱ καὶ Ἀπολλινάριοι, καὶ οἱ τὴν ἁγίαν Μαρίαν τὴν ἀειπάρθενον λέγοντες μετὰ τὸ τὸν σωτῆρα γεγεννηκέναι τῷ Ἰωσὴφ συνῆφθαι, οὕστινας ἐκαλέσαμεν Ἀντιδικομαριαμίτας, καὶ οἱ εἰς ὄνομα αὐτῆς κολλυρίδα προσφέροντες, οἳ καλοῦνται Κολλυριδιανοί, Μεσσαλιανοί, οἷς συνάπτονται Μαρτυριανοὶ οἱ ἀπὸ Ἑλλήνων καὶ Εὐφημῖται καὶ Σατανιανοί. Καὶ ἁπλῶς περιεκάκησα καὶ περικακῶ τοσούτων αἱρέσεων ὀνόματα εἰς ἀριθμὸν φέρειν καὶ τὰς ἀθεμίτους αὐτῶν πράξεις διηγεῖσθαι...» [1]

Ο άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός στο έργο του «Περί αιρέσεων» [2] [3], αναφέρει τέσσερις προχριστιανικές αιρέσεις, δηλαδή τέσσερις ιστορικές περιόδους προ Χριστού, που αποτέλεσαν την μήτρα δημιουργίας και των λοιπών αιρέσεων οι οποίες είναι οι:

- Βαρβαρισμός, (περίοδος από τον μεταπτωτικό Αδάμ μέχρι Νώε)
- Σκυθισμός, (περίοδος από τον Νώε μέχρι Αβραάμ)
- Ελληνισμός / ειδωλολατρία, (περίοδος από τον Αβραάμ μέχρι Μωυσή)
- Ιουδαϊσμός / Σαμαρειτισμός (περίοδος από τον Μωυσή μέχρι τον Χριστό)

Η περίοδος από τη γέννηση του Ιησού Χριστού έως σήμερα είναι ο Χριστιανισμός.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Παραπομπές

  1. [Eπιφανίου, Ἀγκυρωτός 12-14: K. HOLLΙ 22,15· (PG 41, 37-41 και ΒΕΠ 74, 60, 4-61, 26).]
  2. [Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού - De haeresibus. Περί Αιρέσεων impantokratoros.gr]
  3. [Epiphanius-Anacephaleosis]